Nowe formy wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860). Ustawa ta przyznaje kobietom w ciąży i ich rodzinom różne formy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz  instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Formy wsparcia

Kobiety w ciąży i ich rodziny mogą uzyskać wsparcie realizowane przez zapewnienie:

 1. dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
 2. dostępu do diagnostyki prenatalnej,
 3. odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 4. dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
 5. jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w wysokości 4.000 zł;
 6. odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 7. dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 8. możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego;
 9. innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

W zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej uprawnienia kobiet w ciąży oraz ich dzieci obejmują w szczególności:

 • diagnostykę prenatalną;
 • świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne;
 • wsparcie psychologiczne;
 • rehabilitację leczniczą;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • opiekę paliatywną i hospicyjną;
 • poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

Bezpłatna pomoc prawna

Każda kobieta w ciąży może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności w zakresie dotyczącym praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Na terenie Gminy Zabierzów bezpłatna pomoc prawna świadczona jest w punkcie znajdującym się w Urzędzie Gminy w Zabierzowie (parter, pokój nr 0.16), który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00. W celu uzyskania porady prawnej należy zadzwonić pod nr telefonu 12 283-07-11 i umówić się na wizytę lub przyjść w godzinach wskazanych powyżej.

Poradnictwo dla kobiet w ciąży powikłanej oraz rodzin z chorymi dziećmi

Dodatkowe uprawnienia przysługują kobiecie w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także rodzinie z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Osoby te są uprawnione do poradnictwa w zakresie:

 1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
 2. wsparcia psychologicznego;
 3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
 4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Poradnictwo powyższe jest koordynowane przez asystenta rodziny.

Możesz również polubić…

Skip to content