Praca na stanowisku pracownika socjalnego

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY PRACOWAĆ JAKO PRACOWNIK SOCJALNY I SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE

ZAPRASZAMY

do składania aplikacji w sekretariacie GOPS ul. Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów
lub na adres mailowy sekretariat@gopszabierzow.pl

 

Wymogi formalne, które muszą spełnić kandydaci na pracownika socjalnego to wykształcenie zgodnie  z art. 116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

Pracownikiem socjalnym może być osoba która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. posiada dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
  3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
  4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
  5. ukończyła studia wyższe przed dniem 1 maja 2004 r. na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne, socjologia lub w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004 r. studia wyższe magisterskie na ww. kierunkach.

Wymagane dokumenty:

  • CV, list motywacyjny,
  • kopia dyplomu,
  • w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu,
  • oświadczenie o treści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją”.

Możesz również polubić…

Skip to content