Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie, działając na podstawie art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Cmentarnej 2.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach, na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  5. W zakresie przetwarzania Państwa danych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Mają Państwo prawo do żądania od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie:
  • dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  • sprostowania Państwa danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  • usunięcia tychże danych na zasadach określonych w art. 17 RODO.
  1. Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, objętym obowiązkiem ich podania, a konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości przyznania wnioskowanej pomocy.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych – Michał Socha
Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub zabierzow@zabierzow.org.pl

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Informacja szczegółowa dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie pomocy.

Możesz również polubić…

Skip to content