Kategoria: Przeciw przemocy

Dzień Ofiar Przestępstw w PKDP

W związku z otrzymaną prośbą przekazujemy do wiadomości pismo z Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego dotyczące wsparcia telefonicznego osób pokrzywdzonych. Dodatkowe informacje są dostępne...

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20 w związku z realizacją Programu „Bezpieczny Powiat Krakowski 2021-2023” planuje utworzyć powiatową grupę wsparcia dla osób doznających przemocy. Szczegółowych informacji nt. wymienionej formy wsparcia udzielają...

Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b realizuje Projekt pn. „Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Skip to content