Program Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system gazowy w 2024 r.

26 stycznia 2024 r. Rada Gminy Zabierzów uchwałą Nr LIX/656/24 przyjęła Program Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system gazowy. Okres realizacji programu obejmuje 2024 rok. Jego celem jest wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przez pokrycie kosztów wymiany systemu ogrzewania, a także obniżenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, poprawę jakości powietrza, polepszenie warunków życia mieszkańców oraz propagowanie ekologicznych rozwiązań w zakresie technik grzewczych.

Z programu mogą skorzystać osoby, które spełniają następujące warunki:

  1. posiadają tytuł prawny do budynku wynikający z prawa własności, prawa współwłasności budynku, prawa dożywotniego użytkowania budynku lub samoistnego posiadania budynku, o ile płacą podatek od nieruchomości;
  2. zamieszkują w tym budynku na terenie gminy Zabierzów;
  3. posiadają dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.:
    • kwoty 1552,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących;
    • kwoty 1200,00 zł na osobę w rodzinie w przypadku osób będących członkami rodziny, obejmującej osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pomoc w ramach Programu przyznawana jest w formie zasiłku celowego, pokrywającego koszty wymiany ogrzewania. Aby z niej skorzystać należy złożyć wniosek w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie (Zabierzów, ul. Cmentarna 2, w godz. 7:00 – 16:00).

Przyznanie pomocy udzielane jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Zakres pomocy i jej wysokość każdorazowo ustalana jest indywidualnie po sporządzeniu kosztorysu prac.

Możesz również polubić…

Skip to content