„Rodzina 500 plus” w Zabierzowie – podsumowanie 2016 roku

W dniu 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie rozpoczął realizację programu „Rodzina 500 plus”. Dla wszystkich – zarówno osób składających wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, jak i osób prowadzących postępowanie administracyjne – był on czymś nowym.

W pierwszym miesiącu realizacji programu tj. w kwietniu 2016 r. do Ośrodka wpłynęło ponad 1500 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, co stanowiło ponad 80% wszystkich wniosków złożonych w pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus”. Pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego nastąpiła już w połowie kwietnia 2016 r., następne w kolejnych miesiącach. Świadczenia przekazywane były przelewem na wskazane konta bankowe do ostatniego dnia każdego miesiąca. Natomiast osoby, które zadeklarowały odbiór świadczenia w kasie Urzędu Gminy, mogły to uczynić każdego 25 dnia miesiąca (lub dnia następnego, jeśli dzień wypłaty był dniem wolnym od pracy).

Najwięcej problemów z rozpatrzeniem złożonych wniosków wynikało z błędnego zaznaczania przez osoby kwestii utraty oraz uzyskania dochodów i braku w związku z tym niezbędnych dokumentów do wydania decyzji. Dlatego prośba na przyszłość do wnioskodawców, aby osoby wypełniające wnioski o świadczenie wychowawcze bardzo dokładnie przeczytały treść wniosku, wszystkie punkty oraz pouczenia. W treści wniosku wymienione zostały zarówno wszystkie przypadki utraty i uzyskania dochodu. Zapoznanie się z nimi ułatwi prawidłowe wypełnienie wniosku, a tym samym umożliwi szybsze jego rozpatrzenie, co ma duże znaczenie zwłaszcza w okresie zasiłkowym, ze względu na bardzo dużą ilość wpływających wówczas wniosków.

Na dzień 31.12.2016 roku do Ośrodka wpłynęło łącznie 2091 wniosków, z tego w wersji papierowej 1452 , a 639 w wersji elektronicznej. Wydano 2143  decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, z tego 1986 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 11 535 945 złotych.

Z uwagi na fakt przebywania członka rodziny poza granicami RP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przekazano łącznie 26 wniosków, z czego 21 wniosków nie zostało jeszcze rozpatrzonych przez organ właściwy.

Jeśli chodzi o liczbę dzieci, to jak wynika z zebranych danych, świadczeniem jest objęte 3960 dzieci, zaś w przeliczeniu na liczbę rodzin jest to 1898 rodzin. Wśród rodzin, którym przyznano prawo do świadczenia wychowawczego na terenie gminy Zabierzów – znajdują się: 2 rodziny z sześciorgiem dzieci, 3 rodziny z pięciorgiem dzieci, 21 rodzin z czworgiem dzieci,  87 rodziny z trojgiem dzieci, zaś na pierwsze dziecko w rozumieniu ustawy świadczenie wychowawcze przyznane jest 382 rodzinom.

Obecnie przyjmowanych jest średnio 30 wniosków miesięcznie. Ponadto niemal codziennie zgłaszają się osoby, które podjęły, bądź utraciły zatrudnienie, co ma znaczący wpływ na przyznane świadczenie i konieczne jest ponowne przeliczenie dochodu rodziny. W sytuacji niezgłoszenia przez osobę podjęcia zatrudnienia, rozpoczęcia działalności gospodarczej czy otrzymania innego świadczenia, skutkującego uzyskaniem dochodu istnieje możliwość przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia wychowawczego danej rodziny. W takiej sytuacji konieczne jest wszczęcie postępowania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych, co w konsekwencji powoduje konieczność zwrotu kwoty nienależnie pobranego świadczenia. Stąd prośba do osób otrzymujących świadczenie wychowawcze, aby na bieżąco informowały o zmianie swojej sytuacji dochodowej mogącej mieć wpływ na pobierane świadczenie. Pouczenie o powyższym jest umieszczone w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, dlatego tak ważne jest zapoznanie się dokładnie z treścią całej otrzymanej decyzji.

Także w sytuacji zmiany konta bankowego podanego we wniosku należy poinformować tutejszy Ośrodek, bowiem zdarzają się sytuacje, że świadczenie jest przekazywane na podany przez stronę rachunek bankowy, który w międzyczasie został zamknięty i świadczenie wraca do Ośrodka.

Aktualnie trwający okres zasiłkowy kończy się w dniu 30 września 2017 r. i do tej daty (poza wyjątkami np. ukończenie przez dziecko 18 roku życia) przyznane jest świadczenie wychowawcze. Wnioski na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Możesz również polubić…

Skip to content