Zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny

W ostatnim czasie zostały uchwalone dwie istotne nowelizacje ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych. Jedną z wielu zmienionych ustaw stała się wspomniana ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Od 1 lipca 2017 r. do tej ostatniej ustawy wprowadzono kilka zmian, z których dwie są szczególnie istotne.

Po pierwsze, zwolniono osobę składającą wniosek o wydanie Karty z obowiązku dołączenia do wniosku oryginału lub odpisu dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa) oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Informacje zawarte w tych dokumentach ma uzyskiwać lub weryfikować z urzędu wójt drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL oraz z systemu informacji oświatowej. Dopiero w przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez wójta tych informacji, z przyczyn nieleżących po stronie wójta, będzie on wzywał wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje. Zmiana ta służy zatem uproszczeniu i odformalizowaniu procedury ubiegania się o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Po drugie, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny uzyskali prawo do przetwarzania danych osobowych członków rodziny wielodzietnej. Dotychczas mogli przetwarzać tylko dane osobowe osób ubiegających się o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu. Rozszerzono również zakres danych osobowych gromadzonych przez te organy m.in. o informacje o zawarciu, rozwiązaniu przez rozwód, unieważnieniu lub stwierdzeniu przez sąd nieistnienia związku małżeńskiego oraz informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, a także uczelni wyższych.

7 lipca 2017 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny. Ustawa ta również przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie realizacji programu Karta Dużej Rodziny. Nowe zmiany będą wchodzić w życie stopniowo.

Od 1 stycznia 2018 r. obok karty tradycyjnej (plastikowej) zostanie wprowadzona karta elektroniczna w formie aplikacji na smartfonie. Z karty elektronicznej będzie można korzystać od razu po jej przyznaniu przez wójta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie jednak w obiegu i będzie z niej można korzystać posiadając kartę elektroniczną. Aplikacja będzie umożliwiać również łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny, ofert Partnerów, a także innych informacji związanych z Kartą Dużej Rodziny. Osoby ubiegające się o przyznanie karty elektronicznej będą musiały podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać. Po otrzymaniu Karty osoby takie będą zobowiązane do informowania wójta o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu

Tak jak dotychczas Karta będzie przyznawana bezpłatnie, a opłacie w wysokości 9,21 zł podlegać będzie wydanie jej duplikatu. Bezpłatnie będzie również wydawana karta tradycyjna i elektroniczna, jeśli o wydanie obu wnioskodawca będzie od razu wnioskował. Jeśli natomiast zostanie mu wydana karta w jednej postaci, a później będzie wnioskował o kartę w drugiej postaci, to zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty 9,21 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie się jednak można nadal ubiegać o zwolnienie z tej opłaty.

Od 1 stycznia 2019 r. zostanie znacząco poszerzony krąg osób mogących skorzystać z Karty Dużej Rodziny. Za rodzinę będzie bowiem uznawało się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej trójkę dzieci bez względu na ich wiek. Obecnie Karta przysługuje tylko w razie posiadania w momencie składania wniosku o nią co najmniej trójki dzieci w wieku do 18 lat lub – jeśli dziecko uczyło się – w wieku do 25 lat.

Możesz również polubić…

Skip to content