Program „Posiłek w szkole i w domu”


Gmina Zabierzów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Świadczenie pieniężne finansowane jest do 60% ze środków z budżetu państwa, 40% stanowią natomiast środki gminne. Posiłek w szkole finansowany jest w sposób następujący: do kwoty 8,50 zł – 60 % finansowane jest ze środków z budżetu państwa, pozostała zaś kwota finansowana jest ze środków własnych gminy.

Zgodnie z umową nr 1/2021 zawartą pomiędzy gminą Zabierzów, a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 88 394 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł). Gmina Zabierzów przeznaczyła zaś na realizację ww. zadania: 235 439 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć zł). Prognozowany całkowity koszt zadania wynosi zatem: 323 833,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy zł osiemset trzydzieści trzy zł).

 

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.9 umowy nr 1/2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Zabierzów.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” był realizowany przez Gminę Zabierzów również w latach 2019 i 2020. Całkowity koszt realizacji Programu w 2020 r. wyniósł 366 505,60  zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę zł 160 311,00 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego to 206 194,60 zł. Całkowity koszt realizacji Programu w 2019 r. wyniósł 362 942,92 zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 197 428,92 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego to 165 514,00 zł.

W latach 2014-2018 realizowano program  wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Informacje o ww. programach oraz dotacjach były przekazywane bezpośrednio do klientów, przedstawicieli samorządu gminnego,  w tym do dyrektorów placówek oświatowych.

 

Skip to content