Konsultacje Programu przeciwdziałania przemocy domowej na rok 2024

Wójt Gminy Zabierzów działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zaprasza wszystkie zainteresowane Organizacje Pozarządowe oraz Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do wzięcia udziału w konsultacjach.

Konsultacje dotyczą projektu uchwały Rady Gminy Zabierzów w sprawie przyjęcia: „Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej dla gminy Zabierzów na rok 2024”, (załącznik nr 3 do Zarządzenia).

Projekt uchwały Rady Gminy Zabierzów objęty konsultacjami dostępny jest na stronie internetowej www.gopszabierzow.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym w zakresie projektu, o którym mowa w pkt 1.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są Organizacje Pozarządowe i Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Zabierzów.

Termin konsultacji ustala się na okres od  dnia 28 listopada 2023 r. do dnia 6 grudnia 2023 r. do godz. 10.00.

Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza propozycji składanych do projektu Programu (załącznik nr 2 do Zarządzenia).

Uwagi, zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Elektroniczna wersja formularza dostępna jest poniżej w plikach do pobrania.

Wypełniony formularz należy odesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@gopszabierzow.pl lub złożyć osobiście w Sekretariacie GOPS (liczy się data złożenia).

 

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Zabierzów.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie nr 243/2023 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 28.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej dla Gminy Zabierzów na rok 2024
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej dla Gminy Zabierzów na rok 2024”
3. Formularz zgłaszania uwag

Możesz również polubić…

Skip to content