Pomoc dla dzieci w formie gorącego posiłku

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym informujemy o możliwości uzyskania pomocy w formie gorącego posiłku dla dzieci. Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, które nie są w stanie za pomocą własnych środków zapewnić dzieciom w trakcie pobytu w szkole posiłku niezbędnego dla właściwego rozwoju, a ich dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 771,00 zł na osobę w rodzinie.

Przyznawanie tej formy pomocy regulują przepisy dotyczące rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821) jak również uchwała Nr XLII/370/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r., poz. 773).

Aby otrzymać pomoc w powyższej formie należy zgłosić ten fakt do pracownika socjalnego w GOPS w Zabierzowie, który przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się, sprawdzi sytuację rodziny oraz ustali wysokość dochodów na podstawie przedstawionych dokumentów, które ich uzyskiwanie potwierdzają.

Możesz również polubić…

Skip to content