Częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób o niskim dochodzie

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2021 roku zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Urzędu Gminy: https://srodowisko.zabierzow.org.pl/gospodarka-odpadami/terminy-czestotliwosc-tryb-uiszczania-i-oplaty-za-odpady-komunalne .

 

Częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób o niskim dochodzie

1. Podstawa prawna zwolnienia:

Dnia 27 listopada 2020 r. Rada Gminy Zabierzów na podstawie art. 6k ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwałą Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602) wprowadziła tzw. zwolnienie dla osób o niskich dochodach.

Treść zwolnienia:

„Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.”

2. Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może skorzystać właściciel nieruchomości zamieszkałej przez osoby tworzące gospodarstwo domowe, jeśli dochód tego gospodarstwa nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

3. Jaka jest wysokość zwolnienia dla osób o niskim dochodzie

Zwolnienie przysługuje w wysokości 17,00 zł miesięcznie – za każdą osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Budynki wielolokalowe a zwolnienie

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, częściowe zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości (np. spółdzielni, wspólnocie), w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia

Właściciele nieruchomości mogą skorzystać ze zwolnienia, wynikającego z § 2 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602), jeśli złożą w Urzędzie Gminy Zabierzów następujące dokumenty:

1) Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą zastosowane zwolnienie,

2) aktualne zaświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie potwierdzające spełnianie warunku posiadania dochodu nieprzekraczającego kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


Wnioski o wydanie zaświadczenia należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie z użyciem dostępnych środków komunikacji.


6. Okres obowiązywania zwolnienia

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przysługuje już od 1 stycznia 2021 r. jeśli właściciel nieruchomości złoży odpowiednio wypełnioną deklarację, w której oświadczy, że spełnia warunki uprawniające go do skorzystania ze zwolnienia oraz ustali w niej wysokość zwolnienia i wysokość opłaty po zastosowaniu ww. zwolnienia.

Zwolnienie zadeklarować można do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki do uzyskania zwolnienia.

Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym gospodarstwo domowe osiągnęło dochód nieprzekraczający kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej pod warunkiem, że deklaracja zostanie złożona do 10 dnia następnego miesiąca.

Nie można skorzystać ze zwolnienia za okres przekraczający wyznaczony termin.

Przykładowo:

Jeśli gospodarstwo domowe osiągnęło dochód nieprzekraczający kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w styczniu  2021 r. i właściciel nieruchomości zechce skorzystać ze zwolnienia począwszy od 1 stycznia 2021 r. wówczas ma czas na złożenie deklaracji określającej wysokość zwolnienia do 10 lutego 2021 r.

Po przekroczeniu tego terminu nie będzie on mógł skorzystać ze zwolnienia za miesiąc styczeń 2021 r.,  jednak będzie możliwe skorzystanie ze zwolnienia od kolejnego miesiąca (np. od lutego 2021 r. lub kolejnych miesięcy), jeśli deklaracja zostanie złożona z zachowaniem terminu wynikającego z art. 6m ust 1 lub 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7. Utrata prawa do zwolnienia

Utrata prawa do zwolnienia następuję, gdy dochód gospodarstwa domowego przekroczy kwotę uprawniającą do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W tej sytuacji właściciel nieruchomości, w skład której wchodzi to gospodarstwo, obowiązany jest na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wysokości dochodów gospodarstwa.

Podobnie – w przypadku zmiany innych danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości zobowiązania należy złożyć nową deklarację i ponownie prawidłowo ustalić wysokość zwolnienia i wysokość opłaty po zastosowaniu ww. zwolnienia.

8. Obowiązki właściciela w przypadku ustania prawa do korzystania ze zwolnienia oraz kara grzywny

W przypadku utraty prawa do zwolnienia wynikającego z § 2 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602), zmianie ulegają dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas właściciel nieruchomości na podstawie art. 6m ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty.

Zgodnie z art. 10 ust 2b ustawy ww. ustawy, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.

Podstawa prawna: § 2 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602)

Podstawa prawna: uchwała Nr XXIII/252/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Zabierzów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 8526)


Przygotowano na podstawie materiałów dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów: https://srodowisko.zabierzow.org.pl/gospodarka-odpadami/terminy-czestotliwosc-tryb-uiszczania-i-oplaty-za-odpady-komunalne/

Możesz również polubić…

Skip to content